Posts

txampayne

'awkxftu lini spä nìhìpey fte tarnioangìri a yayo lu tsivun hivifwo. nenimì paytxewä rou a pxesute nìfnu tìng nari. hum atan txon'ongä nìk'ong tengkrr tsari fkan 'ur 'opinsung evil a relna a 'opin apxay 'ong tawmì. yari nì’it pxesuter kxenerna fkan.
tsaponguä hapxìtu alu Ro’ha plltxe san fwem slu tstal oeyä nì’ul’ul pak sìk.
nì’eyng plltxe Vang san frawzo, ke tìyätxaw lemreya sarnioang ha tsun pumti amip ngivop nìwin nìtam. tsakem si trray sìk. pxesutet stum sru’.
pawm Ro’ha san fìfpeio ahay tor lu, kefyak sìk.
plltxe Vang san srane sìk, nìn lahea hapxìtut le’aw ponguä. tsatute nìmwey hahaw, pori Vangmì tuvon re’o.
Vang hahaw a tuter alu Evew plltxe nìfnu san nolume nìltsan nga sìk.
plltxe Ro’ha san lìm fewtusoka tsatxampay sìk. Ro’hal slele lini a fì’ut nìn ulte tsata fewi sarnioangìl pxoeti zerok a fì’ul ‘eykefu ngeyn poti. tseri tsat Vangìl pxiye’rìn.
plltxe Vang san hahaw. pxoengati hawnu oel sìk.
plltxe nìmun Vang tengkrr sngä’i Ro’ha hivahaw alunta ka…

ayhayku

snäm tìslan nìwin
fpi e’al lu a tute
luke fwa fperìl

momek txe’lan lu
nìvelke plltxänge nga
pelun fìtxan sti

keyn pot ngal na fwa
ke’änsyem ran peyä lu
ftang fìkem sivi

nìfrir ve’kì nga
poti ‘ivampi rä’ä
tawtute po lu

fìtsap oeng heia’
tsranten oer nga nìwotx
ngal oet kameie

fwem lu tsamsä’o
a tìmweypeyluke sar ngal
nìsti kem si nga

reypay akung

kawkrr fìtxeleteri ke plltxe a faylì'ut
fkan oer kung fìvefya tokxä a faylì'utsì
plltxe oer yawne lu oer a tutel
plltxe tsatute san ke plltxe oe ngar teri fwa
fngä' oe fu wìntxu tsafa fngä' a pximawfì'u
yäpivur oe a srät, ha pelun fì'uteri plltxe nga? sìk
nìtkanluke oel tìlmung tse'a srät a tsafa starsìm reypayti oel
kung lu reypay oeyä poru
krra syulangur reypay ke lu, fkan mowan poru syulang oeyä
krra syulangur reypay lu, fkan kung poru syulang oeyä
pori le'awa tokx a ley pum a reypayti ke nga'
txo ziva'u reypay, ke tsun po tokxti sivar

aylì'u ke tam ta dodie sì tessa violet

nga txep lenrrasì lu
krra tsranten, wew lu
fìtxele piak tstusì lu

plltxe san nga yawne lu sìk,
slä aylì'u ke tam

futa new ngat ngal plltxe
tsakrr hum oeftu nga
tsìlpeyluke oe fmi

plltxe san nga yawne lu sìk,
slä aylì'u ke tam

pxìmun'i oet fte nga oet tsivun yivom
yem oeti nìfya'o a new ngal tsat
tsakem si vay fwa oe nga lu

plltxe san nga yawne lu sìk,
slä aylì'u ke tam
plltxe san nga yawne lu sìk,
slä aylì'u ke tam

sanga tirea

tok tokxmì ngeyä a tsawke
ta’lengfa ngeyä nrr nìsang
nìftxan so’ha oel nam’ake
fratrrti a tok ngahu nang

ha’ oeng fìtsap fìtxan kuma
eltur tìtxen si nìwotx fra’u
lang oeng nìfya’o a salewfya
ke lu oengaru luke tìfyawìntxu

oengal tenga tsengit a’aw tok
hangham oeng
lrrtok si oeng
tsìk omum oel futa
kelku oeyä lu tseng a ngal tok

tìfnu

pum oeyä fìtìfnu lu
kxìm oel tìfnur tsonta
oeti wan nìwotx tsonitsì a
oeti 'eykìp nìler nìk'ong

pum oeyä faysì'efu lu
kxìm oel faysì'efur tsonta
palon nìftxavang nìtxanatan
tsonitsì a fkeytok
tsap'alute ke si a nìfya'o

pum oeyä faylì'u lu
kxìm oel faylì'ur tsonta
oet wìntxu tsonitsì a
fìtìfnur ha' seykxel lu rä'ä a
faylì'ut plltxe oeru tuteol
tung futa yora' fìtìfnu

numtsengìri leymfe' nì'it

ye’rìn kä oe tsrayne yawntuä oeyä ulte tsari ke tsun pivey. fratrr fpi pesnanumultxa pamrel si oe nìtxan fìtxan kuma sngä’i nì’it oe vive’kì pamrel si a tsat. oeri aylì’ul ronsemti tok slä ngäzìk krro krro lu tsa’u a faylì’u ftu ronsem hifwo. tsun livu krro krro ftue. ‘ul fmi oe, ‘ul ngäzìk lu fwa pamrel si. ye’rìn tsun oe yawntuhu oeyä kelku sivi alunta new nìhawng oel tsata aysnanumultxa hasey livu. fwa sop ‘o’ lu slä ke sunu hum tsatsrayftu a tsa’u oeru. lom fwa meyam pot lu oeru, lom frahapxì peyä lu. zene ziverok ye’rìn kelku si oe hu po a tsa’ut. pukapa trr salew, tsakrr tok oel tsrayti yawntuä oeyä. oeri tsakrr zo fra’u.