oe nitram 'efu srak

neni som lu fìtxan kuma latem nìwotx
slu neni pay a txekxumpayna
slu piak txa'sì nìwotx tengkrr sleru wur
ngat moä fäpat tok a tsafnezumìl a lu txa' nìtxan txung
nìn tsat ngal nìfnu tengkrr pawm san pefya sìk

lu snayì
lu snayì a ne fäpa eyk
kxayl frato lu a yìsìn heyn nga
kempe si nga ma 'itetsyìp

txa'a yot apiak ngal nìn
txa'a yot apiak ngal 'ampi
takuk yot re'ol ngeyä

za'u reypay ta re'o nì'ul'ul tengkrr ngop ropxit
teya si ngar tì'efu tengkrr tsyìl nga

klltxay nga syuraluke yosìn ulte fpìl nga, oe nitram 'efu srak

Comments

Popular posts from this blog

plltxe poeru mi

poe