Posts

Showing posts from September, 2019

aylì'u ke tam ta dodie sì tessa violet

nga txep lenrrasì lu
krra tsranten, wew lu
fìtxele piak tstusì lu

plltxe san nga yawne lu sìk,
slä aylì'u ke tam

futa new ngat ngal plltxe
tsakrr hum oeftu nga
tsìlpeyluke oe fmi

plltxe san nga yawne lu sìk,
slä aylì'u ke tam

pxìmun'i oet fte nga oet tsivun yivom
yem oeti nìfya'o a new ngal tsat
tsakem si vay fwa oe nga lu

plltxe san nga yawne lu sìk,
slä aylì'u ke tam
plltxe san nga yawne lu sìk,
slä aylì'u ke tam

sanga tirea

tok tokxmì ngeyä a tsawke
ta’lengfa ngeyä nrr nìsang
nìftxan so’ha oel nam’ake
fratrrti a tok ngahu nang

ha’ oeng fìtsap fìtxan kuma
eltur tìtxen si nìwotx fra’u
lang oeng nìfya’o a salewfya
ke lu oengaru luke tìfyawìntxu

oengal tenga tsengit a’aw tok
hangham oeng
lrrtok si oeng
tsìk omum oel futa
kelku oeyä lu tseng a ngal tok

tìfnu

pum oeyä fìtìfnu lu
kxìm oel tìfnur tsonta
oeti wan nìwotx tsonitsì a
oeti 'eykìp nìler nìk'ong

pum oeyä faysì'efu lu
kxìm oel faysì'efur tsonta
palon nìftxavang nìtxanatan
tsonitsì a fkeytok
tsap'alute ke si a nìfya'o

pum oeyä faylì'u lu
kxìm oel faylì'ur tsonta
oet wìntxu tsonitsì a
fìtìfnur ha' seykxel lu rä'ä a
faylì'ut plltxe oeru tuteol
tung futa yora' fìtìfnu

numtsengìri leymfe' nì'it

ye’rìn kä oe tsrayne yawntuä oeyä ulte tsari ke tsun pivey. fratrr fpi pesnanumultxa pamrel si oe nìtxan fìtxan kuma sngä’i nì’it oe vive’kì pamrel si a tsat. oeri aylì’ul ronsemti tok slä ngäzìk krro krro lu tsa’u a faylì’u ftu ronsem hifwo. tsun livu krro krro ftue. ‘ul fmi oe, ‘ul ngäzìk lu fwa pamrel si. ye’rìn tsun oe yawntuhu oeyä kelku sivi alunta new nìhawng oel tsata aysnanumultxa hasey livu. fwa sop ‘o’ lu slä ke sunu hum tsatsrayftu a tsa’u oeru. lom fwa meyam pot lu oeru, lom frahapxì peyä lu. zene ziverok ye’rìn kelku si oe hu po a tsa’ut. pukapa trr salew, tsakrr tok oel tsrayti yawntuä oeyä. oeri tsakrr zo fra’u.

so'ha nìwotx

la’a sleru kelkuftu oeyä pumne ngeyä pup.
omum tsat oengal alunta sätare nrr.
nìn oel oer rì’ìr si a ‘ut ulte ronsrelngop,
fìtsenget nìteng ngal teiok a tsat nìfnu.
fwew yemstokx zìskrrtsawnkrrka fkol
a penti fte tsivun kiväteng nìmun ngahu.
ronsrelngop oel sop nì’o’ ne nga a tsat,
tseiun tsakem sivi ye’rìn nì’i’a.

tun

tsa’ul a txepna palon a syuvet skxirmì yem
ftxìt sngap nìfya’o a smon
tuna nenil syuveyä reypayti
‘ampi ulte reypaykip virä
txanatan tunsì meseyri slu
var rutxe sngivap

'ìp nì'ul'ul

tsun tsive’a sute a nìfya’o fkeytok a
tsa’u ngäzìk slu nì’ul’ul na fì’u a
fmi pivängkxo ketsuktse’a lu a sutehu a
ke fkeytok var fmivi faysutehu oe pivlltxe a
fì’u ngäzìk slu aylì’u oeyä a
oer tsranten ‘ìp oet tìsraw seyki tsa’ul a
‘erìp oe a tsat tseri sweylatsu txo kivä oe
nì’ul’ul ‘ìp oe

pey 'awpo

kan'ìn nìpxi txelet ngal alunta kawnglan nìlaw lu a faylì'ut
plltxe 'awpol tsa'uluke a plltxe san kawnglan nga lu sìk
ke zene pivlltxe tsaylì'ut
mi tsaylì'u wäpivan
fyep nìfnu lahea aylì'ut
kem si nga nìfya'o a kxìm sutel tsafya kem si a tsonit a fì'uri
pey 'awpo

var pivey

tsongropx utraleo

oeri tìsraw si menari akum fìtxan fkan txanatan herwì. hertxayo hoet leiu. ‘ampi oel nìflrr herwìt tsyokxfa atxawew. skola’a txanfwerwìl fra’ut tsrayä. nì’i’a tsun hivifwo oe ha tìran oe nìso’ha. mekret kìmanom oel, tsalsungay fìkem lehrrap lu.
frahapxì tokxä oeyä txawew lu.
nìler var tivìran oe ne lew si herwì nìwotx tsa’ur a utral alor.
kllpa utralä lu kxukxa herwì akxukx. kllkulat oel herwìt fte tsongropxti ngivop.
fìtsengemì tsun wäpivan. fìtsengemì tsun hivahaw nìfya’o akxuke.
sngä’i zivup herwì nìmun. fmi herwìva nì’it ‘ivampi ta’lengti oeyä slä pay slu.
tsongropx srer nìk’ong tengkrr oeri tìsraw si sngem.
slu fìtsongropx kelku a tìyok nìyol oel.
fa fwa tokxä oeyä syokupti yem sì mehinamtil mesyokxsì rikx tsongropxnemfa. ngop nìwin oel fäpa fìkelkut ulte tstu si rawngur oe. fnu fra’u nìwotx.
‘ul syeha si oe, nän wew ya lu.
nän wew ‘efu oe, ‘ul tokx new hivahaw.

fte kelkut rivun

krra ke tsun sivop oe 'efu zene tìkanluke tivìran a tuteyä nìfya'o nì'it
'efu kelhoan oe
oer oe tsamì 'efu lehoan a kelku ke lu

pelun zene sivop fte kelkut rivun

hertxayo

hifwo nìwin frayayo
tswayon fa hufwe
fewi hertxayo
nìfya'o atxanwawe

sä'eoio

pey nìmwey ayspxam tsa'una a yem
tuteol nìpxi nìflrr fayspxamti nìfya'o yo'koä
yapayä tawmì lrrtok si sì nrr oare nìme'em
kxamtxonkrrka za'u yeio' a swirä

ikran

nulnew nga kiväteng frakrr hu ikran
nìngay kawkrr kawtul ke kame ngat
ke längu ngaru nìtam olo'ä tìmll'an
ngeyä ranit angay tsayikranìl kulat

soma naer mautiyä zìskrrtsawnä

frrfen ngal nìso'ha lamu lom a tsenget
a tsamì lu nga' evengit a soaia apxay
mautiyä utralä apxay txayomì ahoet
run mautit fte naerti ngivop txantxewvay

'ìp po

yari stum fkan fahew pona
nolew poti ayutralìl wivan
lom lu po foru nìfya'o a
lu po feyä le'awa tìhan

keruseya tute a rey

lok ngat tutel unilmì
ean peyä ta'leng fkan
keruseya tuteri lu kxanì
fwa fkol tsafnetutet slan

yapay

tìvawm nìfya’o tuteyä letwan nìk’ong ‘ong
klltelok tìran yapay akxum nìler
tsun nìftue wäpivan fayutralkip mì song
fpìl ngal tsat a tse’a ngal tsat a tuteo srer

ingyentsyìp

lu txukxa pay avawm tsa’orar
rikx tìkanluke ayrìk yofew payä
tsayuri pxayopin fkan nìkmar
faymì payoang ingyentsyìpna virä

snorra sanhìyä

nìsnumìna nrr snatanhì
a tsari fkan lrrtokna suteyä
a fpìl tsat a new vive’kì
sutet a tsan’ul nìflä

ke tare

tsari yo’kona ‘ur fkan a fya’omì tswayon tìterkupä yayo
‘ul smon smar, ‘ul win hìnosì kem yayoä lu
nìn yayol ‘evengti sa’semä nìfya’o
fteke livu poru kin fkol a ayuä tìkelu

fayevengìl sa’semti ke tare
sa’sem nìtengfya ‘olefu nìwotx li
lu fayevengur nìtam tìreyä mekre
alunta plltxe sa’sem san zene kite’e sivi talun moeyä stxeli

yayo alayon

fkeytok oe poru ke sunu nìwotx a nìfya’o. ‘eylan peyä pum oeyä lu nìteng a fì’uri zene po wivalew. tsun ftxivey Ivan eylanti peyä alunta aysäfpìl Miriyä pelun tsranten? ke tsranten oeru slä nìngay tsranten a tsat Ivanìl fpìl. tsata slivu lom oeru Ivan tsatsì a tì’eylanti moeyä ska’a oel oel ke new.

numtsengti mi tok oel ulte tawìri fkan oeru ngul apxasì lu a sräna a sar fkol fteke ‘ivefu wew. ya wew slu ulte tok fìtsenget a ayutralä rìk pxayopin slu. narlor tsenge a tsamì ftia oe lu. holum frapo fìtsengeftu li alunta fnu fra’u hufwemungwrr. ke hum oe sa’semtalun alu Mesìn. karyu fìnumtsengä po lu, ha hasey lu tìkangkem peyä mawfwa numultxa hasey lu a fì’uri zene pivey oe.

lok oeti apxa yayol alayon. wutsoti fwew pol ulte nìn oel poti nìlenomum srefwa fwew oel poru tsun tivìng a syuveti. pxiye’rìn omum pol tìying syuvet a tsat ulte nìn oeti tsìk. layona menari a tsamì atan rì’ìr si poru lu. frahapxì fìyayoä layon nìwotx lu.

plltxe oe fìyayoru san fko sweylu txo syivaw ngaru pefya? sìk.

spono palon

sngä’i hivum ayyayo. tengkrr nìsti ‘awpo sto nìftxavang tivätxaw, ne kelku sponomì ake’aw. ke tsoleri ngal fahewti kxenerä. txankrr hì’a txep ahì’i virä, ‘awpol vewng peyä tìstit nìfnu. nìn futa txep palon mì utu. fwa syeha si slu ngäzìk nì’ul, rangal nga tsnì fra’u tsan’ivul. tsun tsive’a utralä snatxäremit tsìk, pawm nìhìpey san pelun fìkem si sìk. zun ‘iveyng ‘awpo zel teyngta paylì’ut plltxe a fì’ut tsun ivomum nga. kllkxem sìn tìmyì oe a faylì’u ngatalun pum ‘awpeyä lu. yrrap zera’u fte fìtxepwä wivem säleymkemìri ‘awpeyä ke lu kea rem. yari fahew nìtxan fkan tompana, sunkesun nìwin za’u lamaytxa. lìmam ngaru fwa ke tsun srung sivi ‘awporu a fpìl futa po fmi tìkxey sivi a fìu tam fì’utsì a txep peyä muiä lu. tsun nga nì’aw pivlltxe san oeru ke’u.