spono palon

sngä’i hivum ayyayo. tengkrr nìsti ‘awpo sto nìftxavang tivätxaw, ne kelku sponomì ake’aw. ke tsoleri ngal fahewti kxenerä. txankrr hì’a txep ahì’i virä, ‘awpol vewng peyä tìstit nìfnu. nìn futa txep palon mì utu. fwa syeha si slu ngäzìk nì’ul, rangal nga tsnì fra’u tsan’ivul. tsun tsive’a utralä snatxäremit tsìk, pawm nìhìpey san pelun fìkem si sìk. zun ‘iveyng ‘awpo zel teyngta paylì’ut plltxe a fì’ut tsun ivomum nga. kllkxem sìn tìmyì oe a faylì’u ngatalun pum ‘awpeyä lu. yrrap zera’u fte fìtxepwä wivem säleymkemìri ‘awpeyä ke lu kea rem. yari fahew nìtxan fkan tompana, sunkesun nìwin za’u lamaytxa. lìmam ngaru fwa ke tsun srung sivi ‘awporu a fpìl futa po fmi tìkxey sivi a fì'u tam fì’utsì a txep peyä muiä lu. tsun nga nì’aw pivlltxe san oeru ke’u.

Comments

Popular posts from this blog

plltxe poeru mi

poe