Posts

Showing posts from January, 2019

atan trrä salew

fìtxon’ongä atan herum nìwin io frahapxìtu a näpìn fìtsap leymfe’sì lu tsaru a tsray ronsemmì aylì’u fey ‘ì’awn na txewma fpeio afpxamo heyn po kilvanä paytxewlok, wem wä sngawpay tsakilvanä pay wew lu fìtxon’ongmawä atan herum nìk’ong ftu frakrr peyä soaiä kelku a fayramti tarmok meyam pol afpawngti a ke tsolun kawtu srivu’ tsìk peyä hiyìka ‘oneo a fnu nìwotx kllwo fmetok tsapeyä ran mawey lu tsakilvanä pay vawm slu mì seng alìm nìsyep fol peyä aysäfpìlti fyep tìng nari po ne tsasalewfya sì zawng pesengne po kerä