Posts

Showing posts from January, 2019

atan trrä salew

fìtxon’ongä atan herum nìwin io
frahapxìtu a näpìn fìtsap leymfe’sì lu tsaru a tsray
ronsemmì aylì’u fey ‘ì’awn na txewma fpeio afpxamo
heyn po kilvanä paytxewlok, wem wä sngawpay
tsakilvanä pay wew lu

fìtxon’ongmawä atan herum nìk’ong ftu
frakrr peyä soaiä kelku a fayramti tarmok
meyam pol afpawngti a ke tsolun kawtu srivu’
tsìk peyä hiyìka ‘oneo a fnu nìwotx kllwo fmetok
tsapeyä ran mawey lu

tsakilvanä pay vawm slu mì seng alìm
nìsyep fol peyä aysäfpìlti fyep
tìng nari po ne tsasalewfya sì zawng

pesengne po kerä