Posts

Showing posts from February, 2019

pam fkan wok

may’ nga yivune ‘rrpxomti--tsapamìri pam fkan wok ngaru nìhawng ulte txewm längu nìtxan. ya wew lu ulte tawri fkan layon. pxaya pìwopxìl frahapxìti tawä tok. txayomì nga heyn, nìn tawti. fìyrrap wok lu fìtxan kuma ngari tìsraw si mikyun ulte nikreru ngeyä rawm teya si.

za’u fìtseng nga fte fpivìl fìtrrteri, taluna fìtrrìri fra’u ke zo. zene peyä ‘eylan pelun pivlltxe ngaru tsafya? fayuvan a menga sivi ke sunu ngaru. kxawm po frakrr yora’ alunta ngaru ke sunu kaw’it ulte fmi 'ivawnìm poti krra po sti. krra po stivi, tsakrr nivew po ngawä wivem. new pesu ‘ivefu futa lu sno fnetute a snaytx frakrr. ke new nga ‘ivefu tsafya slä snaytx fralo nga.

mì numultxa a krrka fkol pamseoti ftia po lamok. pawm po san srake futa oel ngato fnan futa pamseo si fa ‘otxang a fì’uti omum ngal sìk. ke nìn pol ngati tengkrr plltxe tsaylì’uti pol.

fayskxirti ngolop pol. tìsraw seyki pol ngati.

ka taw rawm tul, ulte nong ‘rrpxom nìwin.

nìk’ong nga klltxay.

pxiset nga ftxey. pxisetmaw nga yora’.

teylu

oel teylut new yivom
futa tsakem fpxamo lu a fì’ut ngal fpìl omum oel plltxe nga san nga fpxamo lu sìk
fìfnesyuve ke smon ngar kaw’it, slä
ke tsranten
sto oe fpivìl nìfya’o a fpìl nga
nga fìfnesyuveto hek

klltxeykay re’ot ngeyä ta mary lambert

klltxeykay re’ot ngeyä
klltxeykay re’ot ngeyä
klltxeykay re’ot ngeyä sìn oe
ngeyä txe’lanfkeyk fyape
srake tsaw lu concave
nga tìtxen soli srak

krra krro krro oe tsngawvìk,
sngä’i oe tsngivawvìk nì’ul talun fyina lun a oe tsngerawvìk
fu talun omum oel futa lu ‘ewana evi a yemstokx penti alu tutus nì’Ìnglìsì
sì rol sìrolti aChristmas
fu talun mì hän, lu nìngay Shar Peia nantangtsyìp a’ewan a ‘ur fkan na ‘awnrrkoa srä
fu taluna mì hän tsun rivun ayrelti a lu tsaru yemstokx pxenti alu rain boots a ioang alu pigs
tsun fko rivun fra’uoti mì hän
tewti!
fu oe tsngawvìk taluna tìng nari oe fìtuteru Sarah McLaughlin, ulte po rol ioangfpi a ke lu foru kelku (pxasìk ma Sarah McLaughlin!
(ngaytxoa nga yawne lu oeru ma Sarah McLaughlin)
krro krro oe tsngawvìk taluna syuve alu cheese ftxìlor leiu nìhawng
fu mun’i syuveti alu onions oel (slä tsakem si fratawtute)
oe tsngawvìk taluna ke lu txew ulte tsngawvìk taluna lu txew
ulte oe tsngawvìk taluna oeri ngal futa yawne lu fnan nìhawng
ulte oe tsngawv…