Posts

Showing posts from October, 2019

sìftxey

fu mll’an fu tsyär nga sìpawmti tsre’ängi oel txukxa tsongropxmì atxukx ulte ke tätxaw kea sì’eyng kawkrr fu mll’an fu tsyär oet mì hllte asusyang oe tìrmìran txopuluke slä set latem fya’o a keynven oe zung oe tengkrr ‘ampi nìflrr klltet kllrikx za’u pawm stawm ngal aylì’ut oeyä srak a faylì’ut stawm oel stawm oel stawm oet

txampayne

'awkxftu lini spä nìhìpey fte tarnioangìri a yayo lu tsivun hivifwo. nenimì paytxewä rou a pxesute nìfnu tìng nari. hum atan txon'ongä nìk'ong tengkrr tsari fkan 'ur 'opinsung evil a relna a 'opin apxay 'ong tawmì. yari nì’it pxesuter kxenerna fkan. tsaponguä hapxìtu alu Ro’ha plltxe san fwem slu tstal oeyä nì’ul’ul pak sìk. nì’eyng plltxe Vang san frawzo, ke tìyätxaw lemreya sarnioang ha tsun pumti amip ngivop nìwin nìtam. tsakem si trray sìk. pxesutet stum sru’. pawm Ro’ha san fìfpeio ahay tor lu, kefyak sìk. plltxe Vang san srane sìk, nìn lahea hapxìtut le’aw ponguä. tsatute nìmwey hahaw, pori Vangmì tuvon re’o. Vang hahaw a tuter alu Evew plltxe nìfnu san nolume nìltsan nga sìk. plltxe Ro’ha san lìm fewtusoka tsatxampay sìk. Ro’hal slele lini a fì’ut nìn ulte tsata fewi sarnioangìl pxoeti zerok a fì’ul ‘eykefu ngeyn poti. tseri tsat Vangìl pxiye’rìn. plltxe Vang san hahaw. pxoengati hawnu oel sìk. plltxe nìmun Vang tengkrr sngä’i Ro’ha hivahaw al

ayhayku

snäm tìslan nìwin fpi e’al lu a tute luke fwa fperìl momek txe’lan lu nìvelke plltxänge nga pelun fìtxan sti keyn pot ngal na fwa ke’änsyem ran peyä lu ftang fìkem sivi nìfrir ve’kì nga poti ‘ivampi rä’ä tawtute po lu fìtsap oeng heia’ tsranten oer nga nìwotx ngal oet kameie fwem lu tsamsä’o a tìmweypeyluke sar ngal nìsti kem si nga

reypay akung

kawkrr fìtxeleteri ke plltxe a faylì'ut fkan oer kung fìvefya tokxä a faylì'utsì plltxe oer yawne lu oer a tutel plltxe tsatute san ke plltxe oe ngar teri fwa fngä' oe fu wìntxu tsafa fngä' a pximawfì'u yäpivur oe a srät, ha pelun fì'uteri plltxe nga? sìk nìtkanluke oel tìlmung tse'a srät a tsafa starsìm reypayti oel kung lu reypay oeyä poru krra syulangur reypay ke lu, fkan mowan poru syulang oeyä krra syulangur reypay lu, fkan kung poru syulang oeyä pori le'awa tokx a ley pum a reypayti ke nga' txo ziva'u reypay, ke tsun po tokxti sivar