sanga tirea

tok tokxmì ngeyä a tsawke
ta’lengfa ngeyä nrr nìsang
nìftxan so’ha oel nam’ake
fratrrti a tok ngahu nang

ha’ oeng fìtsap fìtxan kuma
eltur tìtxen si nìwotx fra’u
lang oeng nìfya’o a salewfya
ke lu oengaru luke tìfyawìntxu

oengal tenga tsengit a’aw tok
hangham oeng
lrrtok si oeng
tsìk omum oel futa
kelku oeyä lu tseng a ngal tok

Comments

Popular posts from this blog

plltxe poeru mi

poe