tìfnu

pum oeyä fìtìfnu lu
kxìm oel tìfnur tsonta
oeti wan nìwotx tsonitsì a
oeti 'eykìp nìler nìk'ong

pum oeyä faysì'efu lu
kxìm oel faysì'efur tsonta
palon nìftxavang nìtxanatan
tsonitsì a fkeytok
tsap'alute ke si a nìfya'o

pum oeyä faylì'u lu
kxìm oel faylì'ur tsonta
oet wìntxu tsonitsì a
fìtìfnur ha' seykxel lu rä'ä a
faylì'ut plltxe oeru tuteol
tung futa yora' fìtìfnu

Comments

Popular posts from this blog

plltxe poeru mi

poe