snorra sanhìyä

nìsnumìna nrr snatanhì
a tsari fkan lrrtokna suteyä
a fpìl tsat a new vive’kì
sutet a tsan’ul nìflä

Comments

Popular posts from this blog

plltxe poeru mi

poe