so'ha nìwotx

la’a sleru kelkuftu oeyä pumne ngeyä pup.
omum tsat oengal alunta sätare nrr.
nìn oel oer rì’ìr si a ‘ut ulte ronsrelngop,
fìtsenget nìteng ngal teiok a tsat nìfnu.
fwew yemstokx zìskrrtsawnkrrka fkol
a penti fte tsivun kiväteng nìmun ngahu.
ronsrelngop oel sop nì’o’ ne nga a tsat,
tseiun tsakem sivi ye’rìn nì’i’a.

Comments

Popular posts from this blog

plltxe poeru mi

poe