nolew ngati nì'aw ta paramore

fpìl oeteri krra kä
krra kä wrrpa
pìyawm oe nìtstunwi
krra sutel ngati zet nìmuiä
ha, unil oe lu

nolew ngati nì’aw
nolew ngati nì’aw

fpìl oe, tìran oe tìkanluke
sì hahaw mì nivitsyìp
sì oeti tìtxen seyki ngul ayu a leyn
a hifwo ftu kxa oey

nolew ngati nì’aw
nolew ngati nì’aw
nolew ngati nì’aw
nolew ngati nì’aw

tsun oe nivong ngati ne sngä’itseng
fte tsivun sngivä’i nìmun
ziverok oengal futa rikx nìk’ong
eo frahapxì a sunu frato

nolew ngati nì’aw
nolew ngati nì’aw
nolew ngati nì’aw
nolew ngati nì’aw
nolew ngati nì’aw

Comments

Popular posts from this blog

plltxe poeru mi

poe