fìsätare

mokriyä pamti a’ango stawm
a fì’ul ‘eykefu txe’lanti ngey
hewne sì nitram sì sang
ngal ‘efu fkxarat fìtxan
kuma ngeyä menarieo
kouma ayu apxay srer
ulte zene nga hiveyn
peu faysì’efu lu

nga txopu si slä 'efu nitram
peu lu txur nì'ul ronsemmì ngeyä
nga ke omum
ngeyä mesyokx 'efu paynga' tengkrr nga pey
fte 'eykefu ngati nitram a tutel rivun ngati

peu faysì’efu lu
lom lu ngar a tute
zera'u nì’i’a kelkune
fìsätare lu pefnepänu

peu faysì’efu lu
lom lu ngar a tute
zera'u nì’i’a kelkune
fyole fìsätare lu

Comments

Popular posts from this blog

plltxe poeru mi

poe