211119

nìn oel frapukit lì'fyayä leLatan fìtrr taluna eltur oeyä nìtxan tìtxen si nang! lu lì'fya alal tutéyä lì'fya leLatan ulte lu tsar ngopyul futa tsranten fayu tutéru fpìl a 'u apxay. lì'fya leLatan lì'fyana leNa'vi fkan nì'it ulte lu melì'fyar tenga lì'u a'a'aw.
new tsalì'fyafa pamrel sivi nì'ul. lu ngop vurwayti a eltu lefngap, ngop vurwayti a hona lu.

natkenong;

Bédu...
balin Doni
dithal lan óowath
oyada ne

Pänutìng oel futa...
lal 'Rrta lu 
txepìri ftxozä si 'eylan 
nga fkxake 

Bédu... 
áya ne 
owa delith 
áya ne 

Pänutìng oel futa... 
nga lor lu
nikre sang lu 
nga lor lu

tse..
fìtxon lu oeru uvan lu a tìfmetok ulte ke flä oe nì'it, slä oeru ke'u. tìfmetokìri ahay lu tsankum nì'aw, txo tìfmetokìri flivä oe, ke tsranten fìuvan.

Comments

Popular posts from this blog

plltxe poeru mi

poe