wewa säfpìl

fa mevenu sì mesyokx zìm ngal txe'lankongit.
fya'o reypayä teya lu tok ronsemit a aylì'ufa a ì'awn,
ronsrelngop faylì'u mun'i mìfa a stal lu a fì'ut ngal.
slu wok txe'lankong fìtxan kuma ke tsun syeha sivi nga.
nìwotx txopu si a tuteyä txe'lanä kato lu ngar.


plltxe oe san
              lì'u hahaw na'rìngmì a tsamì pay plltxe
              ikranä nìfya'o hawnvenìl txepramit syep
              zìskrrwewr tì'em oeyktìng nìtstunwi

                                                             sìk.


plltxe oe san
              tsengene a sunu tsar frato kilvan slele
              tìslanìl tìsmawit pom nìfya'o a yawntu tsakem si
              skxaypxe zeyko tengkrr spulyaneyìl kali'weyat tsawn

                                                             sìk.


pawm oe san
              pelun äzantul tute alahe äzantu lu a fì'ut fpìl
              peikran tsun tsatsrayt tok a frahawnvenit yivom
              pefnesìyawn fìtxan tìsraw seyki

                                                             sìk.

tsawke fäza’u ta’em
atan ne ke smon a mo a tsamì mesute hahaw fpxäkìm
tsamesutel fìtsenget ke tok krrka trr’ongmaw kaw'it
ngal atanit nìn nìfnu

Comments

Popular posts from this blog

plltxe poeru mi

poe